ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติ
     
ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   

ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ขออนุญาตก่อสร้าง                            จำนวน               195     คน

2. ขอติดตั้งมาตรน้ำ                               จำนวน                97      คน

3. การชำระภาษีป้าย                              จำนวน                92      คน

4. การชำระภาษีที่ดินและโรงเรือน           จำนวน           1,110      คน

5. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ                           จำนวน           1,722      คน

6. ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด                       จำนวน             315      คน

7. ลงทะบียนผู้พิการ                               จำนวน             362      คน

8. ร้องเรียน - ร้องทุกข์                            จำนวน             154      คน

9. ทุจริต                                                จำนวน                 0      คน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2564