ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติ
     
ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
   
 
   

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

1. การขออนุญาตก่อสร้าง                   จำนวน        74      ราย

2. การขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำ           จำนวน        23      ราย

3. การชำระภาษีป้าย                           จำนวน        74      ราย

4. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน        จำนวน       244     ราย

5. การชำระภาษีบำรุงท้องที่                 จำนวน     1,822    ราย

6. การลงทะเบียนผู้สูงอายุ                   จำนวน      149      ราย

7. การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด               จำนวน         51    ราย

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2561